Regulamin

1. Sklep internetowy SystemyKominowe.net.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Sklep internetowy SystemyKominowe.net.pl prowadzony jest przez przez firmę:

SBB Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Tyniecka 11, 52-407 Wrocław.
Dane rejestrowe:
Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000375391
REGON: 021414484
NIP: 899 270 78 00

3. Korzystanie ze sklepu SystemyKominowe.net.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

4. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie sklepu SystemyKominowe.net.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach celach informacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi.

5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. SystemyKominowe.net.pl zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu.

6. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza zamówienia".

7. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, otrzyma on odpowiedź z serwisu SystemyKominowe.net.pl potwierdzającą przyjęte zamówienie. SystemyKominowe.net.pl zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.

8 Złożenie zamówienia na stronie SystemyKominowe.net.pl może nastąpić wyłącznie po przeczytaniu i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu. Zamówienie może złożyć każda pełnoletnia osoba, która jest zameldowana na pobyt stały lub tymczasowy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub firma posiadająca siedzibę na terenie RP. Warunkiem złożenia zamówienia jest podanie przy rejestracji prawdziwych danych osobowych lub danych firmy oraz danych kontaktowych. Zastrzegamy sobie prawo do opóźnienia lub odmowy realizacji zamówienia w przypadku gdy dane klienta są niepełne, nieprawidłowe, nie można nawiązać kontaktu z klientem lub jego adres e-mail jest nieprawidłowy.

9. SystemyKominowe.net.pl w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.

10. Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym sklep potwierdził przyjęcie zamówienia.

11. W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia lub rozpoczęcia realizacji zamówienia – zależenie co nastąpiło wcześniej.

12. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych SystemyKominowe.net.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany towar wystawiamy faktury VAT. Zastrzegamy sobie prawo od pomyłek i błędów. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

13. Użytkownik może zapoznać się w każdej chwili na stronie http://systemykominowe.net.pl/informacje/platnosc-dostawa/ z kosztami przesyłki.

14. W granicach dopuszczalnych przez prawo, SystemyKominowe.net.pl zastrzega sobie możliwość zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

15. W granicach dopuszczalnych przez prawo, SystemyKominowe.net.pl zastrzega sobie możliwość wycofania poszczególnych towarów z oferty. Możliwość wycofania towarów z oferty nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

16. W granicach dopuszczalnych przez prawo, SystemyKominowe.net.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

17. Płatność za zamówiony towar następuje przelewem na konto SystemyKominowe.net.pl. Bieżące formy płatności określone są na stronie http://systemykominowe.net.pl/informacje/platnosc-dostawa/.

18. W przypadku zamówień składających się z kilku produktów (a które mają zostać dostarczone w jednej przesyłce), termin realizacji będzie uzależniony od czasu potrzebnego na skompletowanie przez SystemyKominowe.net.pl ostatniego elementu danego zamówienia. Odstępstwo od tej reguły jest możliwe na drodze indywudualnych ustaleń.

19. Reklamacje (w przypadku uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu) będą rozpatrywane po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

20. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z SystemyKominowe.net.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać nr zamówienia, imię i nazwisko zamawiającego, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.

21. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) art. 7, w okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Możliwość zwrotu nie dotyczy podmiotów gospodarczych.

22. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Towar powinien znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria powinny być nieuszkodzone. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru, a towar może być używany pod warunkiem, że to używanie nie będzie prowadziło do zmiany jego stanu. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, należy kontaktować się z firmą SystemyKominowe.net.pl w celu sprecyzowania warunków zwrotu oraz adresu wysyłki. Koszt przesyłki pokrywa Kupujący. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Sklep w ciągu 2 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia ww. wymagania, zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciągu 7 dni roboczych, sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego, dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie. Uwaga! Sprawdzenie paczki może odbyć się tylko po pisemnym odebraniu paczki od kuriera. Ma on obowiązek poczekać i spisać protokół w razie uszkodzeń.

23. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

24. Dane osobowe każdego Użytkownika podlegają ochronie. Zakupy w naszym sklepie internetowym są bezpieczne i niczym nie ryzykujesz składając zamówienie. Sklep działa według prawa polskiego, które chroni konsumenta i zapewnia gwarancję zakupu taką samą jak w przypadku zakupów w zwykłym sklepie. Twoje dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

25. Dokonanie jakiegokolwiek zakupu wymaga podania w odpowiednim formularzu pełnych danych adresowych. Wszystkie pola są obowiązkowe. Podane dane zostaną wykorzystane tylko do dostarczenia zamówionej przesyłki. Uzyskane w ten sposób e-maile nigdy nie będą wykorzystane do rozsyłania reklam.

26. Dane osobowe będą przechowywane w naszej bazie danych. Zawsze przysługuje Ci prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania. Dane osobowe przetwarzane są przez nas wyłącznie  w celu realizacji zamówień oraz za zgodą Klienta dane osobowe mogą być wykorzystywane w celach marketingowych.

27. Każdy z użytkowników, który założył konto sklepowe, może w dowolnym czasie poprosić o jego usunięcie. Konto zostanie skasowane natychmiast lub po zrealizowaniu zamówień do niego przypisanych. Wszystkie dane zostaną skasowane, zostanie również usunięty e-mail z bazy danych. Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe, będziesz musiał ponownie je założyć i wprowadzić wszystkie dane.

28. Gwarantujemy Ci zachowanie tajemnicy danych osobowych i nie udostępnianie nikomu naszej bazy adresowej.

29. Zmiana Regulaminu może nastąpić tylko z ważnych przyczyn, o czym użytkownik zostanie  uprzednio odpowiednio poinformowany na stronach sklepu, przynajmniej 7 dni wcześniej. Jeżeli po tym okresie użytkownik będzie dalej korzystał z serwisu, oznacza to akceptację nowych warunków.


Pytania i opinie dotyczące pracy sklepu SystemyKominowe.net.pl prosimy przesyłać na adres: sklep@SystemyKominowe.net.pl.

Jak zamawiać kominy?

1. Wybierz interesujący Cię produkt.

2. Będąc już w opisie produktu wybierz z menu z prawej strony jego wysokość oraz ilość sztuk. Sklep przeliczy wówczas automatycznie cenę produktu.

3. Możesz dodać produkt do koszyka, dodać następny towar lub zrealizować zamówienie.

Koszyk jest pusty